درباره

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


قانون دوم ترمودینامیک متضمن این مفهوم است که یک فرایند فقط در یک جهت معین پیش می رود و در جهت خلاف آن قابل وقوع نیست. 
این محدودیت برای جهت وقوع یک فرایند, مختصه قانون دوم است.اگرسیکلی متناقض با قانون اول ترمودینامیک نباشد,دلیلی براین نیست که آن سیکل حتماً اتفاق می افتد. همین امر منجر به تنظیم قانون دوم ترمودینامیک شده است. 
دو بیان کلاسیک از قانون دوم ترمودینامیک وجود دارد که هر دو بیانگر یک مفهوم اساسی هستند: 
۱) بیان کلوین 
پلانکو بیان کلازیوس 
پلانک بر پایه توضیح عملکرد موتورهای حرارتی است وبیان می دارد که غیرممکن است وسیله ای بسازیم که در یک سیکل عمل کند و در عین حال که با یک مخزن تبادل حرارت دارد اثری بجز صعود وزنه داشته باشد. این بیان از قانون دوم ترمودینامیک در بر گیرنده این مضمون است که غیر ممکن است که یک موتور حرارتی مقدار مشخصی حرارت را از جسم درجه حرارت بالا دریافت کند و همان مقدار نیز کار انجام دهد. بیان کلازیوس نیز یک بیان منفی است و اعلام می دارد که غیر ممکن است وسیله ای بسازیم که در یک سیکل عمل کند و تنها اثر آن انتقال حرارت از جسم سردتر به جسم گرمتر باشد. این بیان بر پایه توضیح عملکرد پمپهای حرارتی می باشد و دربرگیرنده این مفهوم است کهنمی توان یخچالی ساخت که بدون کار ورودی عمل کند. 
با این همه در ترمودینامیک کلاسیک سعی می کنند نشان دهند که اثبات معادل بودن دو بیان کلوین- پلانک و کلازیوس دلیلی بر صحت قانون دوم ترمودینامیک است. در حالیکه این امر درستی قانون دوم را اثبات نمی کند. در اثبات اینکه دو بیان فوق الذکر معادل یکدیگرند از یک مدل منطقی بهره جسته می شود که می گوید: " دو بیان, معادل هستند اگر صحت هر بیان منجر به صحت بیان دیگر گرددو اگر نقض هر بیان باعث نقض بیان دیگر شود." در ترمودینامیک کلاسیک ,برای اثبات معادل بودن دو بیان کلوین- پلانک و کلازیوسبا نشان داده می شود که نقض بیان کلازیوس منجر به نقض بیان کلوین- پلانک می شود. وسیله ناقض بیان کلازیوس یک پمپ حرارتی است که نیازی به کار ندارد. 
به دلیل اینکه انتقال حرارت خالص با منبع درجه حرارت پایین وجود ندارد پس پمپ حرارتی و موتور حرارتی و منبع درجه حرارت بالا مشتمل بر یک سیکل ترمودینامیکی است اما فقط با یک مخزن تبادل حرارت داردبنابراین نتیجه می شود کهناقضبیان کلوین- پلانک می باشد. و گفته می شود تساوی کامل این دو بیان هنگامی اثبات می شود که نقض بیان کلوین- پلانک نیز موجب نقض بیان کلازیوس بشود. 
با این وصف باید بپذیریم که دو بیان فوق, منتج از یکدیگر هستند. " در اثبات معادل بودن چند گزاره اگر عبارتی بصورت B ↔A بیان شده باشد آنگاه B نتیجه A است و A هم نتیجه B, بعبارت دیگر AوB معادل یکدیگر هستند, بالعکس اگر A وBمعادل یکدیگرباشند,هریک از آنها نتیجه دیگری است."معادل بودن دو بیان کلوین- پلانک و کلازیوس را می توان با استفاده از قانون لایب نیتس نشان داد که می گوید: اگر Aو Bیکسان و همانند باشند باید تمام ویژگیها و خاصه های آنها نیز یکسان باشد.از اصل لایب نیتسگاهی به عنوان اصلنامتمایز بودن همانها indescernibility ofidenticals))یاد می شود. 
در واقع این اصل منطقی بیان می دارد که " اگر یک ویژگی یافت شود که A آن را داراست اما B فاقد آن است بنابراین A وBموجودیتهای مجزایی خواهند بود." دو بیان کلازیوس و کلوین- پلانک معادل یکدیگرند زیرا که هر دو متضمن این ویژگی هستند که ساخت یک ماشین حرکت دائمی Perpetualmovementmachine))ممکن نمی باشد. 
روشهای اثبات منطقی در بسیاری از قضایای ترمودینامیک بر پایهء آزمایشهای ذهنی می باشد. نظیر اثبات قضایای کارایی سیکل کارنو که در آن نخست فرضی را مطرح کرده و سپس نشان داده می شود که آن فرض به نتایج غیرممکن می انجامد و چون روش استدلال در این آزمایش ذهنی نوعاً درست بوده تنها حالت ممکن این است که فرض اولیه نادرست باشد. 
● نامساوی کلازیوسوقانون دوم ترمودینامیک 
اغلب گفته می شود که نامساوی کلازیوس لازمه قانون دوم ترمودینامیک است. نامساوی کلازیوس را با بررسی سیکل موتور حرارتی و یخچال اثبات می کنند. اما با التفات به اثبات نامساوی کلازیوس باید بپرسیم که چگونه نامساوی کلازیوس لازمه قانون دوم است در حالیکه طی مراحل آن از قانون دوم مستثنی نیست و در روند اثبات آن مدام بهقانون دوم استناد می شود؟ 
در اینجا نامساوی کلازیوس,صحت خود را از درستی ازپیش معلوم فرض شدهء قانون دوم وام می گیرد"هر دلیلی که در دفاع از فرضیه ای اقامه می کنیم باید غیر از نتیجه و مستقل از آن باشد. اگر تنها گواه صدق ما خود نتیجه باشد استنتاج مشتمل بر دور و لذا کاملاً نارضایت بخش خواهد بود." گواه صدق نامساوی کلازیوس نیز قانون دوم است بنابراین نامساوی کلازیوس نمی تواند لازمه قانون دوم ترمودینامیک باشد. 
● نتایج فلسفی قانون دوم ترمودینامیک 
همانطور که قانون اول ترمودینامیک منجر به تنظیم خاصیتی به نام انرژی شد قانون دوم ترمودینامیک به ابداع مفهوم مجردی به نام آنتروپی(Entropy) می انجامد. این قانون ازاهمیت فلسفی فوق العاده ای برخورداراست و همیشه نظریات و مباحثات گوناگونی پیرامون آن در گرفته است. قانون دوم را عده ای به عنوان دلیلی بر وجود خدا بسیار با ارزش تلقی کرده اند(خدایی که جهان را در حالت کمترین آنتروپی آفرید و از آن پس جهان مدام از این حالت دورتر می شود و رو به تباهی می رود). 
اما برعکس عده ای هم آنرا به دلیل ناسازگاری با ماتریالیسم دیالکتیک ونفی کمال پذیری وضعیت انسان مردود دانسته اند.آنتروپی معیاری برای بی نظمی یک سیستم است. هرقدر نظم ساختاری و عملکردییک سیستم کمتر باشد گفته می شود آنتروپی آن بیشتر است. طبق قانون دوم ترمودینامیک هر فعالیت طبیعی موجب افزایش آنتروپیمی شود و جهت و گرایش طبیعت نیز به سوی بی نظمی است. 
"اوراق منظمی که پشت سر هم چیده شده اند یا کتابهایی که بطور مرتب در قفسهء کتابخانه قرار دارند ,اگر کوششی در جهت برقراری نظم آنها انجام نگیرد و مثلاً اهمیتی داده نشود تا هر کتاب برداشته شده باز به جای اولیه اش برگردانده شود بی نظمی یا به عبارتی آنتروپی آن روز به روز بیشتر خواهد شد". شاید به نظر برسد که در طبیعت فرایندهایی هم هست که در آنها از یک حالت بی نظم به یک حالت منظم برسیم. 
مثلافرایند ساختن ساختمان عبارتست از نظم دادن به مقداری آجر خاکسیمان و آهن پراکندهو بی نظم واینطور برداشت شود که چنین فرایندهایی در جهت افزایش نظم و به تبع آن کاهش آنتروپی پیش می رود. اما باید گفت که قانون دوم ترمودینامیک یک سیستم را مجزا از محیط در نظر نمی گیرد. 
آنچه افزایش می یابد آنتروپی کل است شامل محیط و سیستم. ممکن است در بخشهایی از سیستم شاهد کاهش آنتروپیودر نتیجه افزایش نظم باشیم اما بی تردید در جایی دیگر با افزایش بیشتری در میزان بی نظمی روبرو خواهیم بود. "می توان نشان داد که تمرکز نظم در یک نقطه به قیمت افزایش بی نظمی در نقطه ای دیگر است.آنچه از تئوری و آزمایشات بر می آیند نشان می دهند که در کل هر سیستم مقدار افزایش بی نظمی بیشتر از کاهش آن است و از این رو مجموعاً در هر فرایندی مقدار بی نظمی(آنتروپی) زیاد می گردد." 
در یک تحلیل آماری می توان به این نتیجه رسید که همواره تعداد حالات بی نظم یک سیستم بسیار پرشمارتر از حالات منظم آن هستند. 
"تکه های یک عکس را درون یک جعبه در نظر بگیرید. این تکه ها در یک و تنها یک آرایش تصویری کامل می سازند. از سویی دیگر آرایشهای بسیار زیادی هستند که تصویرچیزی را درست نمی کنند و تکه های عکس در حالت بی نظمی به سر می برند. 
هر چه جعبه را بیشتر تکان بدهیم تعداد آرایشهای درهمو برهم که بیانگر هیچ تصویری نباشند بیشتر می گردد. از دیدگاه آماری احتمال اینکه یک فرایند در جهتکاهش آنتروپی پیش رود صفر نیست. به بیان دیگر امکان بروز چنین حالتیبه قدری کم است که گویی غیر ممکن است. اما نمی توان صراحتاً گفت که هیچ امکانی برای آن متصور نیست. 
جعبه ای را که حاوی یک گاز و در تعادل ترمودینامیکی است در نظر می گیریم. طبق تعریف, گاز موجود در جعبه حداکثر آنتروپی ممکن را خواهد داشت. نظر به اینکه همه مولکولها به طور مداوم در حرکتند احتمال اینکه مولکولهای هوا به شکل خاصی قرار بگیرند و مثلا همه در یک گوشه جعبه متمرکز شوند وجود دارد ولی این احتمال فوق العاده کم است. 
یعنی از میلیارد میلیارد حالتی که این مولکولها می توانند داشته باشند تنها یک حالت ممکن است آن حالت منظم مورد نظر ما باشد که آنتروپی کمتری دارداحتمال چنین اتفاقی تقریباً صفر است. واقعیت این استکه از نظر ریاضی این امکان وجود دارد که چنان آرایش منظمی اتفاق بیفتد ولی احتمال آن فوق العاده کوچک است. 
● افزایش بی نظمی و مرگ حرارتی(Heat death) 
یکی از تعابیری که با اعمال قانون دوم ترمودینامیک به کل جهان به دست می آید این است که جهان در آغاز پیدایش, آنتروپی مشخصی داشته است ولی مقدار آن رفته رفته افزایش پیدا کرده است.این افزایش آنتروپی تا جایی ادامه پیدا می کند که جهان به حالت تعادل ترمودینامیکی برسد. آنگاه از فعالیت باز خواهد ماند و هیچ اتفاقی در آن به وقوع نخواهد پیوست و به اصطلاح خواهد مرد. 
این فرایند به مرگ حرارتی (Heat death) جهان معروف است. چنین استدلال می شود که "با فرض اینکه جهان در آغاز خلقت در یکحالت کاملاً نامنظم و هرج و مرج کامل و تعادل ترمودینامیکی بوده باشد احتمال اینکه به طور اتفاقییک جهان منظم ایجاد شده باشد فوق العاده کم است. پس باید خالقیباشد که علاوه بر خلق همان جهان نامنظم آغازین, یکی از میلیاردها میلیارد حالت را برگزیند تا جهانی منظم مانند آنچه ما شاهدش هستیم به وجود آید." نظریات مخالفی هم وجود دارد که بیان می دارند جهان می توانست در یک مدت طولانی در حالت تعادل ترمودینامیکی باقی بماند. 
در چنان وضعیتی بالاخره لحظه ای می رسید که در گوشه ای به طور اتفاقی نظم به وجود بیاید. "اگرمدت ماندن جهان در حالت تعادل ترمودینامیکی واقعاً بلند باشد احتمال آن افزایش می یابد. خصوصاً اگر جهان را ازلی بدانیم دیگرمشکلی ازنظر زمان طولانی نخواهیم داشت. یکی از مشهورترین افرادی که وجود خالقی برای نظم دادن را لازم نمی بیند فیزیکدان مشهور آلمانی بولتزمن(boltzmann) است. 
"جهت افزایش بی نظمی به بیانی همان پیکان زمان است کهفقط در یک سو جریان دارد. یعنی تغییرحالت سیستم از یک حالت کم احتمال به یک حالت پر احتمال.دیدگاههایی که به پایان جهان در حالت تعادل ترمودینامیکی و بی نظمی حداکثر معتقدند ابراز می دارند که چون جهان به سوی بی نظمی و هرج و مرج می رود و مقدار بی نظمی آن روز به روز افزایش می یابد پس به همین دلیل می توان پیش بینی کرد که جهان هستی روزی به یک مقدار ماکزیمم در بی نظمی رسیده و فرو می پاشد. 
این تعبیر طرفداران بی شماری دارد زیرا پیش بینی فرجام محتوم جهان خلقت در حالت مرگ و زوال مستلزم این است که جهانهستی, ازلی و بی آغاز نبوده بنابراین آغاز و آفرینشی در کار بوده و بدین ترتیب از این امر, وجود خدا را استنتاج می کنند. در اینجا لازم است پدیدهء مرگ و زوال از دیدگاه ترمودینامیکی تبیین شود."از جمله تواناییهای جالب تمام موجودات زنده خودساختاردهی است. 
بدین معنی که ما برای ادامه زندگی, مدام به نظم دادن به ساختارهای بی نظم خود می پردازیم"البته این فرایند مستلزم صرف انرژی و در نتیجه افزایش ناخواسته آنتروپی و میزان بی نظمی ساختارمان است. موجودات زنده برای زنده ماندن به تغذیه و تنفس نیاز دارند. "مواد غذایی ساختاری پیچیده و منظم دارند و آنتروپیآنها پایین است. 
ما برای ادامه دادن به حیات خود, سعی می کنیم سرعت رسیدن به تعادل ترمودینامیکی را کندتر کنیم و اجازه ندهیم تا آنتروپی و بی نظمی بدن مانبه مقدار ماکزیمم خود برسد.اما همواره مقدار انرژی مصرفی بدن موجود زنده, بیشترازانرژی کسب شده آن است و در نتیجه بی نظمی یک سیستم زنده بی تردید به یک مقدار حداکثری می رسد. 
مانند تمام رویدادهای طبیعت که با افزایش آنتروپی همراهند, آنتروپی موجود زنده نیز به دلیل خودساختاردهی (که برای کند کردن روند رسیدن به تعادل صورت می گیرد) مدام درحال افزایش است.بنابراین مرگ, همان رسیدن به حالت تعادل ترمودینامیکی یا مقدار ماکزیمم بی نظمی برای بدن موجود زنده است. 
● چند مغالطه در استنتاج امتناع حیات جاودانه جهان 
اما استدلال کسانی که مرگ جهان و رسیدن آن به حداکثر آنتروپی را از اصل افزایش آنتروپی استنتاج کرده اند در برگیرندهء چند مغالطهء آشکار است. اولین آن مغالطه" تعویض وجه با کنه" یا "چهره با کل" (مغالطهء هیچ نیست بجز,nothing but) است. بدین معنی که گفته نمی شود کدام وجه جهان در جهت نابودی و فروپاشی پیش می رود. و مثلاً آیا این امر برای وجوه دیگر جهان مثلا تنوع گونه های زیستی هم صادق است یا خیر. 
آیا کل جهان را می توان بعنوان یک سیستم در نظر گرفت ؟آیا مجموعه همه سیستمها خود یک سیستم است؟ (می دانیم که چنین نیست مثلا مجموعه چند حرف کنار یکدیگر, دیگر حرف نیست بلکه کلمه است). چگونه می توانیم همان قواعدی را که برای اجزا به کار می بریم برای کل نیزاستفاده کنیم؟ آیا مجاز به چنین استنتاجی از مشاهده وضع کنونی جهان و اصل افزایش آنتروپی میباشیم؟ 
آیا کل جهان را می توان بعنوان یک سیستم در نظر گرفت ؟آیا مجموعه همه سیستمها خود یک سیستم است؟ (می دانیم که چنین نیست مثلا مجموعه چند حرف کنار یکدیگر, دیگر حرف نیست بلکه کلمه است). چگونه می توانیم همان قواعدی را که برای اجزا به کار می بریم برای کل نیزاستفاده کنیم؟ آیا مجاز به چنین استنتاجی از مشاهده وضع کنونی جهان و اصل افزایش آنتروپی میباشیم؟ 
قطعاً پاسخ به چنین پیشگویی قاطعانه ای از فرجام جهان, منفی است. در چنین جهانی هیچ جایی برای ارادهء آزاد باقی نمی ماند و هر چیزی از پیش تعیین شده خواهد بود. اما در نظر گرفتن مساله فوق با همان مغالطه تعویض وجه با کنهنیز "مستلزم این نخواهد بود که مقدار آنتروپی هیچگونه حد کمترین یا بیشترینی داشته باشد و مقدار آنتروپی می تواند تا بی نهایت ادامه پیدا کند و هیچ مقدار حداکثری هم نداشته باشد" با این تفاسیر ,استنتاج امتناع حیات جاودانه برای کل جهان ازاصلافزایش آنتروپی غیرقابل قبول است. 
پیر دوئم(Pierre duhem) میگوید:" ما ترمودینامیکی در اختیار داریم که عده ای از قوانین تجربی را به خوبی حکایت می کند و به ما می گوید که آنتروپی یک سیستم ایزوله در افزایش جاودانه است. بدون هیچ دشواری می توان ترمودینامیک دیگری ساخت که به همان خوبی ترمودینامیک قدیم, حاکی از قوانین تجربی معلوم شده تا حال باشد و پیش بینی هایش هم برای ده هزار سال آینده با پیشگویی های ترمودینامیک قدیم همگام و موافق باشد. 
و در عین حال این ترمودینامیک نوین ممکن است به ما بگوید که آنتروپی جهان پس از اینکه ظرف صد ملیون سال آینده افزایش می یابد برای صد ملیون سال بعد ازآن مرتباً و متوالیاً کاهش خواهد یافت و سپس دوباره افزایش خواهد یافت و... , علم تجربی به مقتضای طبع از پیش بینی انتهای جهان و ادعا درباره فعالیت دائم آن عاجز است" ثانیاً برای یک پیشگویی علمی همواره برای حصول نتیجه باید یک قانون کلی داشته باشیم به اضافه قضایای مخصوصه که این دو در کنار یکدیگر, مقدمات تفسیر را شکل می دهند." 
درهر تفسیر قیاسی وجود یک قانون کلی به انضمام شرایط خاص حادثه ضروریست. بعبارت دیگراستنتاجنتیجه از یک تک مقدمه غیرممکن است"از قانون دوم ترمودینامیک و به تبع آن از اصل افزایش آنتروپی, نمی توان رسیدن کلجهان را به حالت ماکزیمم بی نظمی را استنتاج نمود به این دلیل که شرایط خاص حادثه(Initial conditions)را در دست نداریم وبدون هیچگونه مدرک مستدلی, آن را معلوم فرض کرده ایم . 
در ثانی پیشاپیش فرض کرده ایم که همه تجربیات آینده از مشاهدات ترمودینامیکی به همین صورت کنونی باقی خواهد ماند و آنگاه این موضوع را که اصل افزایش آنتروپی به مرگ جهان می انجامد, پیش بینی کرده ایم. 

بنابراین مقدمات تفسیر,ناقص هستند.از این رو طرح این مساله که از قانون دوم ترمودینامیک, امتناع حیات جاودانه جهان استنتاج می شود. 

قفسه فروشگاهی

برچسب‌ها: قفسه فروشگاهی
نوشته شده در شنبه 2 بهمن 1395 ساعت 15:51 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 16 بازدید
 • []

 • پکیج گرمایشی چیست؟ 
  پکیج جایگزینی مناسب برای سیستم موتورخانه می باشد که نسبت به آن از ویژگی هایی خاص برخوردار است و از آن می توان برای گرم کردن آب مصرفی و آب گرم مورد استفاده در رادیاتورهای گرمایشی استفاده کرد. 
  در گذشته هزینه های زیادی جهت تمعیر و نگهداری موتورخانه ها می شد و علاوه بر هزینه تعمیر آنها کار سخت و پیچیده ای بود، اما تعمیر پکیج گرمایشی کاری به مراتب ساده تر می باشد و همین طور از هزینه ها کاسته می شود. پکیج ها نسبت به موتور خانه (که حجم زیادی دارد) حجم کمی اشتغال کرده و بازدهی بسیار بالایی دارد. پکیج ها به صورت واحد های مستقل مورد استفاده قرار می گیرد که این سبب می شود تا هر واحد مسکونی یا تجاری مستقل از واحدهای مورد مورد استفاده قرار گیرد. مزیت های پکیج باعث ایجاد محبوبیت آن و عدم استفاده از موتورخانه در تاسیسات اجرایی شده است. 
  پکیج دیواری معمولا داخل آشپزخانه و یا آبدارخانه بر روی دیوار نصب می شود. که جهت ایجاد ایمنی بهتر است از دودکش دو جداره استفاده شود. بدین گونه هوای مورد نیاز دستگاه از محیط بیرونی تامین می گردد و خطری ساکنین را تحدید نخواهد کرد. 
  از جمله مصارف پکیج گرم کردن خانه یا ساختمان های تجاری با استفاده از گرمایش از کف، رادیاتور، فن کوئل می باشد. همچنین آب گرم مصرفی واحد ها را نیز مهیا می کند .اگر بخواهید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید می توانید از ترکیب پکیجو کویل آب گرم استفاده نمایید. بدین گونه گرمای بهتری با هزینه کمتری خواهید داشت 
  عملکرد پکیج در حالت تابستانی چگونه است؟ 
  در این حالت هنگامی پکیج شروع به فعالیت می کند که نیاز به آب گرم باشد، این عملیات به صورت اوتوماتیک انجام می شود . هنگامی که شیر آب گرم باز می شود ، سنسور فشار ،مشعل را روشن می کند و بعد از بستن شیر آب گرم پکیج خاموش می شود.این دستور از طریق برد کنترل الکترونیک صادر می شود .مبدل حرارتی ثانویه پوسته- لوله فورا آب گرم را تولید می کند. 
  عملکرد پکیج در حالت زمستانی چگونه است؟ 

  وضیفه پکیج آبگرم در فصل زمستان متفاوت است. چون علاوه بر گرم کردن آب مصرفی باید رادیاتور و مدار های گرم کننده را نیز گرم نماید. در این سیستم اولویت با آب گرم مصرفی است. وقتی شیر آب گرم باز می شود. سنسور برقی مدار رادیاتور را تا زمانی که آب گرم مصرفی باز است قطع می نماید. اما این موقت است و با بسته شدن شیر آب گرم مدارآبگرم رادیاتور وصل می گردد. به این گونه همیشه آب گرم به صورت آنی در دسترس است.

  بوتان 

  برچسب‌ها: بوتان
  نوشته شده در سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 11:35 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 34 بازدید
 • []

 • تبخير (Evaporation):در مورد تبخير از سطح آبها،درجه حرارت،شدت باد- و درجه نمناكي بزرگترين نقش را بازي ميكنند درواقع تبخير تابعي از شرايط حرارتي است علاوه بر عوامل اساسي ياد شده فوق،فشار بخار آب،خصوصيات آب،وعمق و درجه شوري آن نيز بر تبخير اثر ميگذارند. 
  تعرق :گياهان آبي را كه براي تامين فعاليت حياتي خود از طريق زمين بدست ميآورند بعد از مصرف بصورت بخار آب به اتمسفر پس ميدهند آخرين مرحله گردش آب درون پوشش گياهي را تعرق ميگويند. 
  گرماي نهان تبخير (Latent-heat-of vaporization):براي تبخير يك گرم آب در دماي صفر درجه سانتيگراد ششصد كالري گرما و در دماي صد درجه سانتيگراد پنصد و چهل كالري از گرما مورد نياز است و چون دما عبارت است از «ميانگين انرژي حركت مولكولي يك جسم» زماني كه آب تبخير ميشود فقط ذراتي قادرند سطح آب را ترك كرده و به اتمسفر وارد شوند كه داراي سرعت فوق ميانگين انرژي ياد شده باشند. از اين رو حركت مولكولي كند شده و دماي سطح آب در حال تبخير پايين ميآيد. 
  انرژي گرمايي اضافي كه با ذرات تبخير محل ميگردند به عنوان (گرماي نهان تبخير) ناميده ميشود. اين گرما در زمان تراكم رطوبت،از طريق توده آب متراكم و يا تشكيل ابرها به اتمسفر پس داده ميشود. اهميت جذب گرماي نهان در فرايند مهمي چون گرم شدن اتمسفر و نقش آن در بيلان گرماي اتمسفر روشن است . 
  ظرفيت (Capacity):بخار آب موجود در اتمسفر به عنوان رطوبت هوا ناميده ميشود. حداكثر بخار آبي كه هوا در دماي معيني ميتواند دارا باشد به عنوان ظرفيت هوا ناميده ميشود . 
  اشباع(ٍSaturation):اشباع عبارت است از حداكثر ظرفيت رطوبتي هوا در دماي معين بطور كلي هوا زماني به حالت اشباع ميرسد كه يا ميزان بخار آب در آن به حداكثر ظرفيت خود برسد و يا از درجه حرارت آن تا نقطه شبنم كاسته شود. 
  نقطه شبنم (Dewpoint) : دمايي است كه در آن هوا به حد اشباع ميرسد و به عبارت ديگر، در صورتي كه در فشار ثابت تغييري در نسبت مخلوط ايجاد نگردد ولي دماي هوا پايين آيد دماي ويژه جديدي حاصل خواهد شد كه بدان ، دماي نقطه شبنم گفته ميشود. 
  رطوبت مطلق(Absolute.humidity) : وزن بخار آب موجود بر حسب گرم در هر واحد حجمي از هوا (بر حسب متر مكعب يا سانتي متر مكعب ) را نم مطلق ميگويند و ميزان آن از استوا به سمت قطبها و از سواحل به درون خشكيها و از مناطق پست به سمت نواحي مرتفع كاسته ميشود . 
  رطوبت ويژه (Specificn humidity) : نسبت وزن بخار آب به وزن واحد هوايي را كه شامل آن است نم مخصوص ميگويند وبه صورت فرمول خلاصه زير بيان ميگردد . 
  رطوبت نسبي (Relative humidity) : رطوبت نسبي عبارت است از نسبت ميزان رطوبت مطلق موجود در هر حجمي از هوا با دما معيني، به حداكثر رطوبت مطلقي كه همان حجم از هوا در همان دما ميتواند داشته باشد. به عبارت ديگر نسبت جرم بخار آب موجود در هر حجمي از هوا به جرم بخار آب موجود در همان حجم هوا را در حالت اشباع «نم نسبي» ميگويند. مثلاً اگر يك كيلوگرم از هوا در دما و فشار معيني قابليت جذب حداكثر تا 30 گرم بخار آب را داشته باشد ولي فقط داراي 10گرم رطوبت باشد دماي نم نسبي معادل 50 درصد است . 
  فشار بخار آب (Vapor pressure) : در هر دمايي بخار آب موجود در هوا داراي فشاري است كه به عنوان فشار بخار آب ناميده ميشود . ميزان در ارتباط با عرض و فصل در حدود 0/2 ميلي بار از سيبري شمالي در دي ماه تا 30 ميلي بار در مناطق حاره در تير ماه تغيير ميكند. 
  تراكم : تبديل بخار آب به حالت جامد يا مايع در هوا را تراكم ميگويند. شرط اصلي جهت تراكم رسيدن و گذر از نقطه اشباع است از طرف ديگر شرط لازم براي وقوع فرايند تراكم وجود هستههاي تراكم در هواست اين هستهها عموماً بايد جاذب رطوبت باشند و مهمترين ذرات جاذب رطوبت در اتمسفر،نمك درياـ ذرات اوگانيكـ تري اكسيد سولفور است . 
  تصعيد(Sublimation) : زماني كه درجه حرارت هوا زير نقطه انجماد باشد،بخار آب ممكن است مستقيماً به يخ تبديل گردد اين فرايند تصعيد ناميده ميشود. 
  شبنم (Dew) : شبنم رطوبتي است متراكم كه به صورت قطراتي روي اشياء و سطوح مختلف مشاهده ميگردد در شبهاي صاف و آرام،زمين از طريق تشعشع خود،به سرعت سرد ميشود و در نتيجه درجه حرارت آن از هواي مجاور كمتر ميشود در نتيجه هواي اطراف كه خنك شده،در نتيجه تماس با زمين تا نقطه شبنم سرد ميشود لازم به يادآوري است كه به احتمال قوي اين امر در لايه بسيار نازكي از هوا و حدود چند سانتيمتر قبل از برخورد با زمين بوقوع ميپيوندد. در نتيجه سرد شدن زيادي در زير نقطه شبنم،بخار آب مازاد در هوا متراكم ميشود. 
  ژاله (Frost) : شرايط ژاله و شبنم عملاً با يك استثناء همسانند. شبنم زماني كه پديده تراكم در روي اشياء سرد فوق نقطه انجماد بوجود آيد تشكيل ميشود در صورتي كه ژاله زماني كه تراكم در زير دماهاي نقطه انجماد رخ ميدهد تشكيل ميشود. تحت چنان شرايطي،رطوبت هوا،مستقيماً از حالت بخار به حالت جامد،بدون گذشتن ازحالت مايع،تغيير شكل ميدهد به اين ترتيب ژاله پديده متبلوري است كه به شكل فلس- سوزن- و پرمرغ در شبهاي سرد،در روي سطح زمين و اشياء بوجود ميآيد. 
  مهFog)) : تراكم حاصل از سردشدن ذرات بخار آب در نزديكي سطح زمين كه بصورت ذرات معلق در فضاي سطحي مشاهده ميگردند مه ناميده ميشود. به عبارت ديگر مكانيزم تشكيل مه شبيه مكانيزم تشكيل ابرها ميباشد اساساً بيان جدايي مه از ابر نيز مشكل است زيرا مهها در حقيقت ابرهاي استراتوس هستند كه در سطح زمين و يا در طبقهايي بسيار نزديك به زمين تشكيل ميگردند. 

  مه يخزده (Rime) : در برخورد قطرات ريز يك توده هواي مه دار با اشياء جامدي كه داراي دماي زير نقطه انجمادند،ته نشيني از كريستالهاي يخ سفيد و زبر تشكيل ميشود كه به آن مه يخ زده ميگويند. 

  بوتان

  برچسب‌ها: بوتان
  نوشته شده در دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 11:33 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 31 بازدید
 • []

 • امروزه با توجه به کوچک شدن واحدهای مسکونی و نیاز به استقلال بیشتر؛ فروش پکیج های دیواری رو به افزایش چشمگیری می باشد . با ورود به بازار پکیج دیواری متوجه می شوید که بیش از 50 برند مختلف پکیج دیواری در ایران وجود دارد. از این میان دو برند بوتان و ایران رادیاتور پرفروش ترین برند پکیج دیواری می باشند که با مدل های متنوع خود بخش اعظمی از بازار پکیج را در اختیار خود گرفته اند. حال این سئوال در ذهن بیشتر مشتریان و مصرف کنندگان می باشد که کدام یک این دو برند را برای استفاده در منزل و محل کار خود تهیه نمایند. آیا پکیج دیواری بوتان مناسب تر هست یا پکیج دیواری ایران رادیاتور؟ برای پاسخ به این سئوال باید المان های بسیاری را در نظر گرفت تا به نتیجه ای مناسب در این مورد دست یافت. در زیر تلاش می کنیم تا جایی که امکان دارد با ذکر نقاط قوت و نقاط ضعف هر کدام از دستگاه ها کمکی به انتخاب شما از بین این دو برند معتبر نماییم. پکیج دیواری بوتان : گروه صنعتی بوتان در سال 1332 توسط محمود خلیلی با دریافت امتیاز توزیع و عرضه گاز مایع از شرکت نفت ایران و انگلیس تاسیس شد. در سال 1333 با همراهی مهندس محسن خلیلی واحد کوچکی برای تولید وسایل گاز سوز و سیلندر گاز و اجاق گاز در سه راه آذری شکل گرفت. سال ۱۳۶۷ شرکت صنعتی بوتان به تولید و عرضه محصولات جدید گازسوز اقدام نمود و توانست طی مدت هفت سال، میزان تولیدآبگرمکن‌های دیواری گازی را به ده برابر (گزارش‌های مالی شرکت) افزایش دهد. طی همین مدت، اکثر قطعات وارداتی آبگرمکن با قطعات ساخت داخلی جایگزین شدند و شرکت به صادرات قطعات ایرانی آبکرمکن به کشورهای اروپایی (آلمان ، انگلستان و ایتالیا ) و تولید و عرضه محصولات جدیدی چون پکیج دیواری و رادیاتور آلومنیومی پرداخت است. شرکت بوتان از سال 1371 شروع به واردات پکیج از کشور اسپانیا نمود و بعد از چند سال با واردات قطعات از اسپانیا خط مونتاژی را افتتاح نمود. در آن سال ها بوتان اولین تولید کننده پکیج دیواری در ایران بود. از سال 1380 شرکت صنعتی بوتان طی قرارداد همکاری با شرکت riello ایتالیا قطعات پکیج خود را یکپارچه از این شرکت دریافت می کند و در کشور اسمبل آن انجام می گردد. با توجه به صادرات آبگرمکن دیواری به این شرکت تا به حال شرکت بوتان مشکلی در تامین قطعات خود نداشته است. در زیر به ذکر معایب و محاسن پکیج های دیواری بوتان می پردازیم: محاسن: تجربه بالای بوتان در تولید پکیج دیواری موجب شده است که هم از نظر تولید کم اشتباه تر ظاهر شود و از نظر خدمات نیروی خدماتی گسترده تری را در سراسر ایران داشته باشد تنوع محصول در پکیج های دیواری بوتان که می تواند سلایق و بودجه های مختلف را پوشش دهد. استفاده از قطعات ایتالیایی با برند معتبر معایب: قیمت بالای پکیج دیواری بوتان در مقایسه با پکیج دیواری همرده ایران رادیاتور استفاده از هیدرولیک ست پلیمری 

  برچسب‌ها: بوتان
  نوشته شده در چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 13:35 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 26 بازدید
 • []

 • کولر گازی در صنعت تهویه مطبوع از کاربری خاصی برخوردار است و باعث کاهش دمای محیط (انتقال گرما به محیط سردتر یا مبرد) می شود. کولرهای گازی بر خلاف کولرهای آبی که در آن از آب به عنوان خنک کننده استفاده می شود تبادل جرم آب (به عنوان رطوبت) با محیط گرم ندارد. به همین دلیل کولرهای گازی برای محیط های شرجی مناسب ترین گزینه است. کولرهای گازی معمولا در دو مدل ساخته می شود: 
  1-کولرهای گازی یک تکه (پنجره ای، ایستاده و ...) 2- کولرهای گازی دو تکه یا اسپلیت 
  کولرهای گازی از نظر ساختاری به دو بخش اصلی تقسیم می شود که عبارتنداز: 
  قسمت الکنریکی : از یک خازن با ظرفیت نسبتا بالایی برای ایجاد گشتاور جهت راه اندازی کمپرسور استفاده می شود همچین ممکن است بیش از یک خازن با ظرفیت های مختلف استفاده شود که در کولرهای مختلف متفاوت است. 
  قسمت مکانیکی : اجزای مکانیکی بکار رفته در کولر گازی دارای شباهت زیادی به اجزای مکانیکی به کار رفته در یخچال دارد، مانند: کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، لوله مویین (کاپیلاری)، سینی زیر کولر و ... 
  مکانیزم های متداول به کار گرفته شده در کمپرسور کولرهای گازی دو نوع است که شامل کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای دورانی (روتاری) می باشد.کمپرسورهای دورانی فاقد میل لنگ و پیستون بوده و روتور در حال چرخش (به کمک طرح مکانیزم آن) گاز مبرد را از مسیر ورودی مکیده و آن را وارد لوله خروجی می کند. در کولر گاز عموما از دو پروانه استفاده می شود که هر دوع بر روی یک محور می چرخند. یکی از پروانه ها هوا را به درون دستگاه مکیده و در مجاورت گاز سرد شده‌ی مبرد قرار می دهد که در اثر اختلاف دمای بین هوا ورودی و مبرد گرما به سیال عامل منتقل می شود. پروانه دوم وظیفه راندن هوای ورودی به اواپراتور را بر عهده دارد. 
  در کولرهای گازی دو تکه کمپرسور و کندانسور در واحدی به نام یونیت خارجی تعبیه شده اند. یونیت خارجی در فضایی خارج از محیط تحت تهویه نصب می گردد. بخش های تبخیر یا اواپراتور و شیر انبساط نیز در یک واحد به نام یونیت داخلی تعبیه شده اند. هوا در جهت ورود به محیطی که مورد تهویه قرار گرفته از طریق دریچه ای مخصوص که غالبا بر روی یونیت داخلی قرار دارد به محیط پرتاب می شود و به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و همچنین از بین بردن ویروس و میکروب های شناور در هوا فیلتری در پشت دریچه هوا نصب می گردد. 

  گاهی ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات و یا ازدیاد گاز شارژ شده اواپراتور و یا قسمتی از لوله برگشتی برفک یا یخها ذوب شوند و در نتیجه آب از جدارهای کولر سر ریز کند. برای پیشگیری از این مشکل ترتیبی اتخاذ شده است که در صورت بروز حالت فوق ، آب به خارج از کولر هدایت شود. این وظیفه بر عهده سینی زیر کولر گازی است. در گوشه‌ای از سینی ، لوله مخصوصی تعبیه شده است که این آبها از آن خارج می‌شود. برای جلوگیری از ریزش آب ، عموما به لوله مذکور شیلنگی متصل می‌شود و با قرار دادن آن بر روی سطح زمین از پراکنده شدن ذرات آب در محیط جلوگیری می‌شود. 

  بوتان

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در سه شنبه 2 آذر 1395 ساعت 16:01 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 38 بازدید
 • []

 • با توجه به طرح موضوعاتي يكسويه در برخي از رسانه ها له يا عليه پكيج يا موتورخانه بدون رعايت اخلاق حرفه اي در اطلاع رساني به مخاطبين، در اين گفتار سعي شده است دو سيستم مورد نظر از منظر " مصرف گاز و ايمني ساكنين ساختمان ها در برابر حوادث گاز گرفتگي"، بصورت كاربردي و تجربي مقايسه شوند. در ابتدا تاكيد مي شود كه اصولا" هر محصول يا سيستمي مزايا و نقص ها و همچنين شرايط خاص استفاده خود را دارد لذا اينكه تصور كنيم موتورخانه سرشار از نقاط ضعف و فاقد مزيت يا برعكس سرشار از نقاط مثبت است، اشتباه است. اين موضوع درباره پكيج يا هر وسيله گرمايشي و سرمايشي ديگر نيز صادق است. در است، اشتباه است. اين موضوع درباره پكيج يا هر وسيله گرمايشي و سرمايشي ديگر نيز صادق است. در اين تحليل، وضعيت موتورخانههاي سنتي موجود در كشور مورد بحث و مقايسه است، نه موتورخانه هاي مدرن با راندمان بالا. 
  بخش اول: مقايسه مصرف گاز پكيج و موتورخانه مركزي سنتي 
  1-سيستم هاي داراي مخزن از مزيت داشتن حجم معيني آب گرم براي زمان قطع برق برخوردارند. اينكه اين مزيت چقدر براي ساكنين ساختمان ها ارزش دارد، در فرايند تصميم گيري و انتخاب آنها تاثير دارد. لذا در زمان انتخاب پكيج نيز مشتري مي تواند مدل پكيجي را انتخاب كند كه منبع ذخيره آب گرم هم دارد اما بدلايلي كه در ادامه اشاره مي شود، بعنوان يك كارشناس بهينه سازي انرژي، چنين توصيه اي ندارم. 
  •بر اساس نتيجه يك تحقيق معتبر انجام شده در چند سال قبل در شهر ساري، ميزان انرژي مورد نيز براي گرم نگهداشتن مخازن آب گرم شامل موتورخانه ها و آبگرمكن هاي مخزني در ساعات غير مفيد شبانه روز يعني ساعت 11شب تا 6صبح معادل انرژي مورد نياز براي يك شهر 11هزار نفري است. )سخنراني مدرس دانشگاه و رئـيس گروه تخصصي مكانيك سازمان نظام مهندسي مازندران در همايش دي ماه -78دكتر نيكزاد، محمود آباد.) اگر سيستم (يكيج، آبگرمكن و حتي موتورخانه) در هر زمان مورد نياز، آب گرم فوري و دائـم مورد نياز را تامين كند، چه نيازي به مخزن ذخيره آب گرم داريم؟ آيا مخزن ذخيره آب گرم آبگرمكن مخزني يا موتورخانه مزيت آن است؟ تكنولوژي در خدمت بشريت است تا نيازمان را برطرف كند و اين مزيت سيستم هاي تامين آب گرم فوري است. 
  2-با استنتاج از گزارش تحقيق ميداني شركت بهينه سازي مصرف سوخت از 1هزار ساختمان مجهز به سيستم حرارت مركزي سنتي، مصرف ساليانه ساختمان هاي مسكوني مجهز به موتورخانه مركزي با زيربناي 1111مترمربع (ساختمان 1طبقه شامل 11واحد حدودا" 111متري) بالغ بر 31هزار متر مكعب است يعني سرانه گاز مصرفي هر واحد در سال 3111متر مكعب خواهد بود. درحاليكه سرانه گاز مصرفي در واحدهاي مسكوني –با كيفيت ساخت و اقليم مشابه- مجهز به پكيج حدود 1111متر مكعب كمتر است (منبع: تحقيق ميداني پايش قبض هاي گاز واحدهاي مسكوني در استانهاي مختلف). بنابراين پكيج نسبت به موتورخانه مزيت صرفهجويي گاز دارد. راندمان پكيج ها بر اساس استاندارد برچسب انرژي آنها، عمدتان بالاي 80 درصد و حتي بالاتر از 90 درصد است. راندمان پكيج هاي چگالشي نيز بر اساس فرمول ساده و موجود محاسبه راندمان، بالاي %100است. 
  3-علل و عوامل تاثيرگذار بر راندمان پايين "سيستم حرارت مركزي يا موتورخانه هاي موجود" كه مطابق گزارششركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور حدود 11درصد اعلام شده، در سايت هاي مرتبط در دسترس است. نكته اصلي و مهم قابل توجه در اين زمينه اينست كه موتورخانه يك قطعه يا محصول نيست بلكه يك سيستم و مجموعه اي است از اجزا و قطعات متعدد كه بر راندمان كل سيستم اثرگذار است. هرچند ممكن است راندمان ديگ يا مشعل هر كدام بصورت مجزا 71درصد يا بالاتر اعلام شود اما طراحي و اجراي كل موتورخانه و منبع دوجداره، لوله كشي ساختمان، وضعيت عايق بندي منبع ذخيره آب گرم و لوله هاي رفت و برگشت، مكش دودكش و تهويه هوا و ... راندمان كل سيستم را تعيين مي كند. دلايل عمده راندمان پايين موتورخانه هاي موجود عبارتند از: 
  •عدم طراحی و اجراي درست کل سيستم بر اساس محاسبات مهندسي 
  •عدم انطباق ظرفيت حرارتي موتورخانه با بار حرارتي ساختمان 
  •عدم تناسب ظرفيت حرارتي ديگ با مشعل 
  •استفاده از ديگهاي چدني به عنوان مبدل حرارتي 
  •عدم تنظيم درست مشعل و در برخي موارد پايين بودن راندمان مشعل يا ديگ 
  •عدم عايقبندي منبع آب گرم داخل موتورخانه، منبع انبساط پشت بام، لوله هاي رفت و برگشت شوفاژ و لوله هاي آب گرم بهداشتي 
  •عدم استفاده از فناوري نوين و پيشرفته "مبدل هاي صفحه اي" براي تامين آب گرم فوري و طراحي و اجراي مخازن بزرگ ذخيره آب گرم 
  •رسوب گيري بالا در داخل پرههاي ديگ و منبع آب گرم كه بخشي از آن بدليل وجود املاح زياد در آب است. 
  •مناسب نبودن دودكش و تهويه هوای مورد نياز برای احتراق 
  •عدم اجراي سيستم مديريت هوشمند موتورخانه ( )BMSو بعضا" خارج كردن ترموستات ها از حالت هوشمند و خودكار به حالت دستي توسط كاربران و درنتيجه عدم تنظيم صحيح ترموستات 
  •دور بودن منبع آب گرم از مصرف كننده 
  •عدم امكان تنظيم دماهاي مناسب براي آب گرم مصرفي و گرمايش 
  •عدم قابليت تنظيم توان كاركرد مشعل متناسب با نياز (ماجوليشن يا ماژولار) 
  لازم به توضيح است كه عامل مهم تاثيرگذار ديگر بر مصرف بالاي گاز در موتورخانه، روشن يا خاموش بودن مشعل (صفر يا يك) است يعني مشعل دستگاه اين قابليت يا هوشمندي را ندارد كه بسته به ميزان نياز بار حرارتي ساختمان در هر زمان (تعداد واحد ساكن يا ميزان نياز به تامين آب گرم و گرمايش) كم و زياد شود. در فناوري هاي جديد سيستم ماژولار شعله وجود دارد كه مزيت بسيار بزرگي براي كاهش مصرف گاز است. 
  •لزوم راه اندازي ابتدايي و سيستم گرمايش سالانه با اولين درخواست (سكونت اولين خانواده در يكي از واحدمسكوني ساختمان نوساز و اولين خانواده اي كه احساس سرما كند) 
  •عدم امكان تنظيمات دلخواه و نداشتن استقلال (زمان درخواست، مسافرت و ...) 
  •عامل فرهنگی يا رواني: چرا من صرفه جويی کنم اما هزينه مصرف بالای بقيه را بپردازم؟ (عدم مديريت مصرف انرژي توسط هر خانوار) 
  •عدم وجود سامانه دقيق و قابل اعتماد برای تعيين سهم مصرفی هر واحد مسکونی برای تقسيم شارژ (اخيرا" نمونه هايي از اين سامانه ها در حال معرفي به بازار است، هرچند از چندين سال قبل بايد به اين نياز مهم پرداخته مي شد) 
  4-نكته مهم ديگر اينكه، راندمان بالاي يك سيستم حرارتي يعني رده بالاتر برچسب انرژي، علاوه بر اينكه نشاندهنده مصرف كمتر انرژي است، نشاندهنده اينست كه محصولات احتراق كه از طريق دودكش آنها وارد هواي شهرها و محيط زيست مي شود، از سطح كمتر آلايندگي و ميزان كمتر گازهاي مخرب برخوردار است. اين ادعا صحت دارد كه بخشي از آلودگي هواي شهرها در ماههاي سرد سال، ماحصل خروجي دودكش هاي سيستم هاي حرارتي با راندمان پايين و پرمصرف ساختمان هاست. بر اساس يك پروژه مطالعاتي در شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور، ميزان گاهاي آلاينده خروجي از دودكش موتورخانه يك ساختمان 10 طبقه، معادل آلودگي 12 تا 14خودروي سواري است كه تمام وقت در سطح شهر در حال تردد است. به همين دليل روي طرح بازديد و معاينه فني موتورخانه ها تاكيد مي شود. 
  5-علت گرايش سريع مردم در چند سال اخير و بخصوص بعد از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها به پكيج و تقريبا حذف موتورخانه سنتي در غالب ساخت و سازهاي جديد چه بود؟ بدون شك موضوع "مديريت و هزينه انرژي و رفاه" عامل اين گرايش سريع شد. مزيت عمده سرانه گاز مصرفي كمتر پكيج نسبت به موتورخانه و استقلال واحدهاي مسكوني در هزينه گاز و رهايي از دردسر تقسيم شارژ و تعميرات موتورخانه و ... در رفتار گروه هاي مختلف صاحب نظر و تصميم گير، تاثيرگذار بود. 
  6-اينجانب يك سال قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بعنوان محقق و پژوهشگر و كارشناس انرژي در جلسه مجمع عمومي انجمن صنعت تاسيسات خطاب به مديران عامل و صاحبان شركتهاي بزرگ تاسيساتي كشور اعلام كردم":باور كنيم يا نكنيم قانون هدفمندي يارانه ها دير يا زود اجراي مي شود، تا فرصت هست، وضعيت انرژي مصرفي و راندمان توليدات خود را بررسي كنيد. بياييم از الان خودمان را براي شرايط جديد و نيازهاي جديد مردم آماده كنيم وگرنه بعد از اجراي قانون هدفمندي، با ركود شديد تقاضاي كالاهاي پرمصرف مواجه خواهيم شد". و اينگونه شد! 
  •توليدكنندگان تجهيزات موتورخانه سنتي شامل ديگ، مشعل و ... و حتي شركتهاي عرضه كننده سيستم هاي جانبي كنترل مصرف (سيستم كنترل هوشمند موتورخانه ،(BMS بايد از چند سال قبل خودشان را براي اين تغيير آماده مي كردند. بايد سراغ تكنولوژي روز مشعل مي رفتند و بر توليدات قبلي و تكنولوژي چند دهه قبل اصرار نمي داشتند. اين گروه بايد براي نحوه تقسيم هزينه گاز مصرفي موتورخانه يك راه حل اساسي مي دادند. 
  7-تكنولوژي هاي روز دنيا در ديگ و مشعل يعني موتورخانه هاي مدرن (پكيج هاي چگالشي پرقدرت مركزي) بسيار مناسب هستند و قويا" توصيه مي شوند. شخصا" چند سال قبل، توليدكنندگان ديگ و مشعل كشور را به استقبال و استفاده از فناوري هاي روز دنيا از طريق انتقال دانش فني به كشور و توليد آنها تشويق كردم. در حال حاضر برخي از شركتها، اين تكنولوژي را وارد كرده اند و در مرحله معرفي است. ترديد نداشته باشيم بعد از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و حداكثر ظرف 1سال آينده، موتورخانه هاي مدرن توليدي در داخل كشور با ديگ و مشعل هاي بسيار پيشرفته (پكيج هاي چگالشي پرقدرت مركزي)، بسيار كم مصرف و كم جا در ساختمان هاي بلند مرتبه، برج ها، هتل ها، بيمارستان ها، ساختمانهاي اداري و تجاري و ... جايگزين سيستم هاي سنتي موتورخانه هاي موجود و همچنين در ساختمان هاي با تعداد واحدمسكوني زياد، جايگزين پكيج هاي مستقل آپارتماني خواهند شد. اما بديهي است كه در ساخت و سازهاي مسكوني رايج كشور، جلوي موج فزاينده تقاضا و گرايش بازار به پكيج (بجاي موتورخانه سنتي و موتورخانه هاي موجود و همچنين در ساختمان هاي با تعداد واحدمسكوني زياد، جايگزين پكيج هاي مستقل آپارتماني خواهند شد. اما بديهي است كه در ساخت و سازهاي مسكوني رايج كشور، جلوي موج فزاينده تقاضا و گرايش بازار به پكيج (بجاي موتورخانه سنتي و همچنين آبگرمكن و بخاري) را نمي توان گرفت چون اين انتخاب از سوي مردم و دست اندركاران صنعت ساختمان و تاسيسات كاملا" منطقي و آگاهانه است. 

  بوتان

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در شنبه 24 مهر 1395 ساعت 14:11 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 46 بازدید
 • []

 • معمولا قدرت یک موج صوتی را با شدت آن بیان مینمایند . منظور از شدت صوت میزان انرژی انتقالی از واحد سطح می باشد . در عمل انتقال انرژی صوتی با واحد متداول دسی بلی db بیان می شود. 1db حداقل تغییر شدت صوتی است که توسط بیشتر افراد قابل شنیدن می باشد . صدایی با شدت 120db میتواند به گوش انسان اسیب دائمی رساند و باعث از بین رفتن قدرت شنوایی بشود . حداکثر شدت صدای مجاز در طول 8 ساعت کار دائم در محل یک کارخانه نباید از 90db بیشتر باشد در جدول فوق مقدار معمول شدت صوت پمپهای هیدرولیک دنده ای ،تیغه ای و پیستونی ارائه شده است. به طور معمول افزایش سر و صدا در پمپ بیانگر افزایش در میزان سائیدگی و خرابی اجزاء آن می باشد. البته باید توجه نمود که صداهای ایجاد شده در سیستم هیدرولیک همگی ناشی از پمپ نبوده بلکه نتیجه ارتعاشات و شوکهای بوجود امده توسط روغن هیدرولیک نیز می باشد . معمولا صدای ناشی از باز و بسته شدن مسیر حرکت روغن توسط شیر ها در اجزای دیگر سیستم هیدرولیک مانند لوله ها به صورت تقویت شده به گوش می رسد . معمولا برای حذف شوکها ایجاد شده در خطوط انتقال روغن از آکومولاتور استفاده می شود . پمپ های با جابجایی ثابت به واسطه ساختمان صلب تری که دارای سر و صدای کمتری نسبت به انواع جابجایی متغییر می باشند . علت ایجاد صدا در پمپها افزایش ناگهانی فشار در هنگام عبور روغن از دهانه ورودی به دهانه خروجی می باشد . هرچه سرعت پمپ بیشتر باشد ، این افزایش ناگهانی سریعتر خواهد بود ، بنابراین سرعت دوران پمپها یکی از مهمترین عوامل ازدیاد صدای پمپ می باشد . جهت کاهش آن لازم است از دورهای پائین تر مثلا بین 1000 تا 1500rpm استفاده شود

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در شنبه 3 مهر 1395 ساعت 15:28 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 33 بازدید
 • []

 • قابلیت سرمایش و گرمایش 
   قابلیت کارکرد گرمایشی در زمستان تا -7 درجه 
   بی صدا و بسیار کم مصرف 
   کارکرد با آمپر و ولتاژ بسیار پایین 
   مجهز به تکنولوژی خواب مطبوع 
   تنظیم دمای محیط به صورت هوشمند با دمای بدن 
   مجهز به فیلتر ضد میکروب و تصفیه دود و باکتری 
   فیلتر الکترواستاتیک جهت جذب ذرات ریز گرد و غبار 
   جذب رطوبت محیط و تولید هوای سبک 
   از بین بردن بوی نا مطبوع هوای راکد 
   تنظیم دمای محیط بصورت هوشمند 
   عیب یابی خودکار و نمایشگر کد خطا 
   مجهز به تایمر روشن و خاموش برای تنظیم 24 ساعته 
    شروع به کار مجدد در اثر قطع جریان برق 
   دارای کلید توربو و سوینگ جهت تهویه مطبوع سریع 
   مجهز به کمپرسور قدرتمندو بی صدا 
   کارشناسی طراحی و نصب رایگان 
   پنج سال گارانتی کمپرسور و ده سال خدمات 

  بوتان

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت 8:20 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 44 بازدید
 • []

 • توجه به قیمت دستگاه قبل از در نظر گرفتن ویژگی های آن: با فراوانی دستگاه های تصفیه آب و تعدد مارک های مختلف عرضه شده در بازار ممکن است یکی از ملاک های انتخاب دستگاه برای شما قیمت ارزان دستگاه باشد که غالبا دستگاهای چینی متعدد موجود در بازار! از این ویژگی برخوردار هستند. دیده شده که گاها با راهنمایی های فروشنده نا آگاه ذهن مشتریان این دستگاه به سمت محصولات ارزان قیمت هدایت می شوند بدون توجه به کارایی و عملکرد و کیفیت دستگاه. بسیاری از دستگاههای تصفیه آب ارزان قیمت که عمدتا محصول کشور چین هستند، از مواد اولیه نامرغوب و غیربهداشتی ساخته شده اند. پلاستیک به کار رفته در بدنه آنها ،از نوع نامرغوب و بازیافتی است و به جای استفاده از کربن مناسب در ، از زغال سنگ استفاده شده است که حاوی فلزات سنگین می باشند. این دستگاهها در شرایط نامناسب بهداشتی مونتاژ می شوند و مجموع این عوامل باعث می شود قیمت تمام شده آنها کاهش پیدا کرده و ارزان تمام شوند. 

  مراحل بیشتر تصفیه نشانه‌ی کیفیت بالاتر دستگاه: به دلیل تبلیغات اشتباه و گمراه کننده و توصیه های فروشنده گان ناآگاه بدون پشتوانه‌ی علمی از موضوع تصفیه و بهداشت آب اینگونه به مصرف کننده القا می شود که هرچه مراحل انجام تصفیه بالاتر باشد کیفیت آب دریافتی بیشتر است! مثلا دستگاه دارای 7 مرحله تصفیه از دستگاهی که این کار مشابه را در 5 مرحله انجام می دهد، بهتر است. دستگاهایی که از متد اسمز معکوس استفاده می کنند در حالت استاندارد 5 مرحله را طی می کنند که شرح آن به صورت زیر می باشد. 

  » دو مرحله فیلتر الیافی جهت حذف مواد معلق نظیر گل و لای، شن و ماسه و زنگ لوله ها » یک مرحله فیلتر کربن جهت حذف کلر، گازهای شیمیایی و بوی نامطبوع آب » یک مرحله اسمز معکوس (RO) جهت حذف ناخالصی ها و سموم محلول در آب » یک مرحله فیلتر کربن نهایی جهت حذف بوی احتمالی ناشی از ماندگی آب در منبع دستگاه 

  خرید بدون مطالعه قبل از ورود به بازار و تهیه دستگاه مورد نیاز ابتدا از طریق اینترنت و سایت تولید کنندگان، دستگاه مورد نیاز خود را با توجه به شرایط محل سکونت و کیفیت آب آشامیدنی اتخاب نمایید و سپس در مورد آن تحقیق کنید تا با آگاهی اقدام به خرید نمایید. 

  خرید با توجه به ظاهر دستگاه آنچه قبل از ظاهر شیک و یا گول زننده یک دستگاه تصفیه آب ، در اولویت اول قراردارد، بهداشتی بودن و استاندارد بودن یک دستگاه آب تصفیه کن خانگی است. مشاهده شده است که بسیاری از تولید کنندگان سودجو با اضافه کردن قطعات بی مصرف و اضافی به دستگاه ، سعی کرده اند با استفاده از ناآگاهی مشتری، دستگاه تولیدی خود را دقیق تر و یا با کیفیت تر جلوه دهند. یکی از این قطعات بی مصرف اما چشم نواز! گیج فشارسنج است که به صورت یک عقربه بر روی دستگاه آب شیرین کن خودنمایی می کند. وجود این فشار سنج بر روی دستگاه هیچ کاربردی ندارد و هیچگونه اطلاعات کاربردی به شما نمی دهد. حذف آن نیز هیچ لطمه ای به فرآیند تصفیه آب نمی زند. لذا قبل از اینکه تحت تاثیر این اقلام قرار بگیرید از خودتان سوال کنید: این قطعه چه کاربردی دارد و چه ربطی به تصفیه آب دارد؟ 

  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://sarma-garma.com/ مراجعه نمایید.
  بوتان 

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در پنجشنبه 11 شهريور 1395 ساعت 10:16 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 36 بازدید
 • []

 • داکت اسپلیت ها نوع خاصی از سیستم های تهویه است که دارای زیر ساخت های درونی می باشد و قبل از احداث ساختمان باید فضای آن در نظر گرفته شود. در این سیستم، یونیت ها به جای اینکه بر روی دیوار یا سقف به صورت رو کار نصب گردد درون سقف کاذب به صورت تو کار نصب می شوند. با توجه به High Static بودن داکت اسپلیت ها قابلیت تهویه متراژ بسیار بزرگتری نسبت به اسپلیت و کولرهای گازی را دارند. برای اجرای این سیستم نیازی نیست که کل فضای داخل واحد با سقف کاذب پوشانده شود در قسمت خروجی این دستگاهها نهایتا ۲۵ سانت در ارتفاع سقف فضا نیاز دارند تا قابل اجرا باشند. این ویژگی با توجه به توجیه اقتصادی آن سبب می شود مورد توجه سازندگان برج های مسکونی و تجاری قرار گیرد. داکت اسپیلت ها همانند کولر های گازی دارای انواع ساده و اینورتردار می باشند که نیاز برق مصرفی آنها تک فاز و در ظرفیت های بزرگتر سه فاز می باشند. تفاوت سیستم داکت اسپیلت با سیستم ترکیبی اسپیلت دیواری: می توان بجای استفاده از چندین پنل دیواری در یک واحد مسکونی یا اداری ، از یک هواساز مرکزی در پشت سقف کاذب استفاده کرد که بوسیله کانال تمامی اتاق ها و فضاهای مورد نیاز تهویه می شوند. برای استفاده از سیستم گرمایش بسیار قوی از کویل آب گرم استفاده میشود که از پکیج یا موتور خانه تامین می شود و سیستم رادیاتور حذف می شود و همچنین تا میزان ۳۰ درصد در مصرف گاز صرفه جویی می شود . همچنین در مقایسه با رادیاتور سرعت گرمایش فضای بالایی دارد . از مهمترین مزیت های داکت اسپیلت میتوان به فیلتر شدن هوا بر خلاف کولر های ابی سنتی ، مدیریت رطوبت مکان به وسیله کنترل درجه دما هر نقطه از مکان توسط دریچه های ترموستاتیک به صورت مستقل ، اشاره کرد . جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://sarma-garma.com/ مراجعه نمایید.

  نحوه ی تهویه مطبوع سیستم : سرمایش و گرمایش در این سیستم توسط هواساز با مکش هوای داخلی انجام می پذیرد . عملکرد دستگاه داکت اسپیلت در حالت سرمایش دقیقاً مشابه سیستم های اسپیلت یا همان کولر های گازی می باشد . به این معنی که این دستگاه جهت تولید سرما با استفاده از سیکل تبرید گاز مبرد را با عبور از اجزا سیکل مانند کمپرسور ، کندانسور ، شیر انبساط و اواپراتور و تغییر فاز مبرد هوای عبوری از روی کویل اواپراتور را سرد کرده و آنرا به تهویه شونده تحویل می دهد . بدیهی است که در این حالت منبع انرژی دستگاه برق می باشد . در حالت گرمایش دستگاه به کمک کویل تعبیه شده در دستگاه و جریان آب گرم عبوری از داخل کویل هوای عبوری از روی کویل را گرم کرده و آن را به فضای تهویه شونده تحویل می دهد . در این حالت آب گرم عبوری از کویل توسط پکیج یا موتورخانه تأمین شده و منبع انرژی دستگاه گاز می باشد . در این حالت دستگاه مشابه فن کویل عمل می کند.

  بوتان

   

   

   

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در يکشنبه 7 شهريور 1395 ساعت 9:56 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 36 بازدید
 • []

 • کولر گازی در صنعت تهویه مطبوع از کاربری خاصی برخوردار است و باعث کاهش دمای محیط (انتقال گرما به محیط سردتر یا مبرد) می شود. کولرهای گازی بر خلاف کولرهای آبی که در آن از آب به عنوان خنک کننده استفاده می شود تبادل جرم آب (به عنوان رطوبت) با محیط گرم ندارد. به همین دلیل کولرهای گازی برای محیط های شرجی مناسب ترین گزینه است. کولرهای گازی معمولا در دو مدل ساخته می شود: 
  1-کولرهای گازی یک تکه (پنجره ای، ایستاده و ...) 2- کولرهای گازی دو تکه یا اسپلیت 
  کولرهای گازی از نظر ساختاری به دو بخش اصلی تقسیم می شود که عبارتنداز: 
  قسمت الکنریکی : از یک خازن با ظرفیت نسبتا بالایی برای ایجاد گشتاور جهت راه اندازی کمپرسور استفاده می شود همچین ممکن است بیش از یک خازن با ظرفیت های مختلف استفاده شود که در کولرهای مختلف متفاوت است. 
  قسمت مکانیکی : اجزای مکانیکی بکار رفته در کولر گازی دارای شباهت زیادی به اجزای مکانیکی به کار رفته در یخچال دارد، مانند: کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، لوله مویین (کاپیلاری)، سینی زیر کولر و ... 
  مکانیزم های متداول به کار گرفته شده در کمپرسور کولرهای گازی دو نوع است که شامل کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای دورانی (روتاری) می باشد.کمپرسورهای دورانی فاقد میل لنگ و پیستون بوده و روتور در حال چرخش (به کمک طرح مکانیزم آن) گاز مبرد را از مسیر ورودی مکیده و آن را وارد لوله خروجی می کند. در کولر گاز عموما از دو پروانه استفاده می شود که هر دوع بر روی یک محور می چرخند. یکی از پروانه ها هوا را به درون دستگاه مکیده و در مجاورت گاز سرد شده‌ی مبرد قرار می دهد که در اثر اختلاف دمای بین هوا ورودی و مبرد گرما به سیال عامل منتقل می شود. پروانه دوم وظیفه راندن هوای ورودی به اواپراتور را بر عهده دارد. 
  در کولرهای گازی دو تکه کمپرسور و کندانسور در واحدی به نام یونیت خارجی تعبیه شده اند. یونیت خارجی در فضایی خارج از محیط تحت تهویه نصب می گردد. بخش های تبخیر یا اواپراتور و شیر انبساط نیز در یک واحد به نام یونیت داخلی تعبیه شده اند. هوا در جهت ورود به محیطی که مورد تهویه قرار گرفته از طریق دریچه ای مخصوص که غالبا بر روی یونیت داخلی قرار دارد به محیط پرتاب می شود و به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و همچنین از بین بردن ویروس و میکروب های شناور در هوا فیلتری در پشت دریچه هوا نصب می گردد. 
  گاهی ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات و یا ازدیاد گاز شارژ شده اواپراتور و یا قسمتی از لوله برگشتی برفک یا یخها ذوب شوند و در نتیجه آب از جدارهای کولر سر ریز کند. برای پیشگیری از این مشکل ترتیبی اتخاذ شده است که در صورت بروز حالت فوق ، آب به خارج از کولر هدایت شود. این وظیفه بر عهده سینی زیر کولر گازی است. در گوشه‌ای از سینی ، لوله مخصوصی تعبیه شده است که این آبها از آن خارج می‌شود. برای جلوگیری از ریزش آب ، عموما به لوله مذکور شیلنگی متصل می‌شود و با قرار دادن آن بر روی سطح زمین از پراکنده شدن ذرات آب در محیط جلوگیری می‌شود. 

  منبع : بوتان

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در يکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 10:38 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 44 بازدید
 • []

 • سوالی که معمولا بسیاری از افراد در مورد ثبت شرکت میکنند اینست که آیا میتوان شرکت را ثبت نمود ولی فعالیت نکرد و آیا در صورت عدم فعالیت بازهم جرائم مالیاتی متوجه شرکت میگردد ؟

   در اینجا باید گفت مراحل ثبت شرکت بدین نحو میباشد که ابتدا شرکت ثبت میگردد پس از ثبت شرکت (چه سهامی خاص و چه مسئولیت محدود و چه موسسه و چه شرکت تعاونی و چه شرکت تضامنی ) میبایست نسبت به اخذ کد اقتصادی و سپس تعیین حوزه مالیاتی اقدام گردد . ثبت شرکت در تهران حوزه مالیاتی میبایست تعیین گردد . حوزه های مالیاتی در تهران عبارت است از حوزه  مالیاتی شمیرانات ، حوزه مالیاتی شمال ، حوزه مالیاتی مرکز ، حوزه  مالیاتی غرب ،حوزه مالیاتی شرق ، حوزه مالیاتی . جنوب بسته به اینکه  آدرس شرکت در کدام خیابان واقع شده باشد ، حوزه مالیاتی تعیین میگردد .

  برای تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی مدارکی مورد نیاز است که در بخش مورد نظر به تفصیل شرح داده شده است .

  یکی از موارد مورد نیاز واریز فیش 2 در هزار سرمایه اولیه برای اداره مالیات میباشد . یعنی 2 هزارم سرمایه اعلامی .مثلا اگر شرکتی یک میلیون تومان باشد فیش مالیاتی آن شرکت برابر 2 هزار تومان خواهد بود . اما باید دقت نمود که پس از ثبت سریعا نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و واریز فیش 2 در هزار اقدام نمود در غیر اینصورت مشمول جریمه 3 برابری خواهد شده یعنی فیش جریمه مالیاتی برابر 6 هزارم میباشد .

  پس ار تعیین حوزه مالیاتی دفاتر پلمپ همان سال میبایست اخذ شود . دفاتر پلمپ نیز بسیار مهم میباشد . چون در صورت عدم اخذ شرکت دچار جریمه مالیاتی خواهد شد و مالیات علی الراس شامل حال آن شرکت خواهد گردید . دفاتر پلمپ بدین منظور اخذ میگردد که کلیه حسابها هزینه ها و درآمدهای روزانه در آن ثبت گردد .

  حاصل این دفاتر در اظهارنامه مالیاتی نمود پیدا خواهد کرد . که پس از آن نسبت به بررسی دفاتر توسط ممیز اقدام میگردد .

  اما در این مرحله در صورت عدم فعالیت شرکت میتواند نسبت به تنظیم نامه عدم فعالیت و تسلیم آن به حوزه مالیاتی اقدام نماید . ممیز پس از بررسی نسبت به موافقت به این عدم فعالیت اقدام مینماید . اما باید شرکتها توجه داشته باشند که پایان سال مالی و در تاریخ 31/4 هر سال باید به حوزه مالیاتی مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سفید اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول جرایئم مالیاتی خواهند گردید .باید توجه نمود که عدم فعالیت باید هر سال تمدید گردد .

  پس بطور خلاصه باید مراحل ثبت شرکت  برای شرکتهایی که نمیخواهند برای مدتی فعالیت نمایند را اینگونه خلاصه نمود : 1- ثبت شرکت 2- تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی 3- پلمپ دفاتر4- نامه عدم فعالیت . 

  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://sarma-garma.com/ مراجعه نمایید.
  برچسب‌ها:
  نوشته شده در چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 7:56 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 38 بازدید
 • []

 • مصرف پایین گاز به دلیل استفاده از مبدل سوم و راندمان بالا 
   نصب و راه اندازی رایگان در صورت نصب توسط سرویسکار مجاز 
   بسیار کم صدا به جهت استفاده از دودکش دو جداره مخصوص 
   دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 
   با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۳۰۰ مترمربع 
   آب گرم فوری، دائم و فراوان 
   مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی: 
   o پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های خودکار پیشگیرانه 
   o شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی 
   o دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی ایتالیایی با کمترین میزان رسوب گیری 
   مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی: 
   o مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار 
   o سیستم ایمنی تخلیه آب چگالیده 
   o سیستم آیونایز حفاظت از شعله 
   o سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق 
   o سیستم عیب یاب الکترونیکی 
   o سیستم ضد یخ زدگی 
   o سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه ‌طرفه 
   o سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش 
   o سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش 
   o سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه 
   o سیستم احتراق آهسته 
   o سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی 
   o سیستم بای پس خودکار 
   o سیستم تنظیم خودکار جریان گاز 
   o سیستم هواگیری خودکار 
   o سیستم فن آوری چگالشی جهت افزایش راندمان دستگاه 
   o قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی 
   o دارای محفظه احتراق بسته 
   o راندمان بالا، بیش از ۱۰۳% 
   مجهز به فن برای رساندن هوای لازم از فضای آزاد به دستگاه جهت احتراق و تخلیه گازهای ناشی از احتراق 

  بوتان
  قیمت 

  44,750,000 ریال
  برچسب‌ها:
  نوشته شده در دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 13:39 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 29 بازدید
 • []

 • شیر کنترل گاز – مشعل – کلاهک تعدیل پمپ مدار گرم کننده – 
  مبدل های حرارتی – مخزن کویل دار – 
  منبع انبساط بسته – شیر اطمینان – شیر هواگیری خودکار –
  برد کنترل الکترونیک – شیر سه راهی موتوری –
  کلید ایمنی حرارتی – سنسور فشار – پتانسیومتر و اکوستات .
  است .
   
  شیر کنترل گاز: این وسیله از مهم ترین قطعات پکیچ می باشد .
  مرکب از دوشیر مغناطیسی برای ایمنی وقطع ووصل ویک 
  رگولاتور تنظیم فشار گاز می باشد . عملکرد شیر کنترل گاز
  شامل موارد زیر می باشد : - قطع ووصل جریان گاز بر اساس
  فرمان پتانسیومتریا اکوستات انتخاب دما توسط شیر برقی . -
  قطع جریان گاز در هنگام خاموش شدن پیلوت از طریق فرمان 
  ترموکوپل توسط شیر مغناطیسی ایمنی مرتبط با آن - قطع 
  جریان گاز در اثر فرمان کلید ایمنی حرارتی به هنگام افزایش 
  بیش از حد دمای اب . - تنظیم فشار گاز ورودی به کمک رگولاتور 
  گاز 
  فلوسوئیچ : در قسمت ورودی ابسرد مصرفی شوفاژ قرار دارد
  این وسیله برای کنترل جریان طراحی شده واز جنس تفلون می 
  باشد که در بالای ان یک آهنربا قرار دارد وهمچنین یک بخش 
  الکتریکی در قسمت بالای فلوسوئیچ قرار دارد و ارتباط بین
  کنتاکهای رله باز می شود هنگامی که یکی از شیرهای آبگرم 
  باز شده وآب جریان می یابد وشناور به سمت بالا حرکت کرده 
  ودر اثر نیروی مغناطیسی آهنربای بالای شناور کنتاکها ی رله 
  باید به یکدیگر چسبانده وجریان الکتریکی را به برد برقرار می
  سازد . برای جلوگیری مواد زائد وناخالصی ها به مدار آبگرم
  مصرفی یک فیلتر در ورودی آب سرد فلوسوئیچ قرار داده
  شده. 
  مشعل شوفاژ دیواری : اغلب مشعل دستگاهای گاز سوز 
  خانگی وپکیچ از نوع اتمسفریک است زیرا از صدای کمتری
  بر خوردار هستند به علاوه دارای کیفیت مناسب وکارایی بالایی
  نیز هستند باتوجه به ظرفیت محدود شوفاژ دیواری در آنها از این
  مشعل ها استفاده می شود . 
  شیر سه راهی موتوری : این وسیله معمولا در دستگاهای پکییچ 
  گازی بدون مخزن ابگرم نصب می شود و امکان استفاده از
  مبدل حرارتی ثانویه را برای تهیه ی ابگرم مصرفی
  به صورت لحظه ای فراهم میکند. این قطعه بادریافت فرمان 
  از برد کنترل الکترونیک جریان آب مدار گرم کننده را از مسیر
  رادیاتورها قطع و به مسیر پوسته ی مبدل حرارتی ثانویه
  که از نوع پوسته ولوله می باشد برای تهیه ی آبگرم مصرفی 
  هدایت میکند . با بسته شدن ابگرم مصرفی شیر سه
  سه راهی موتوری مجددا آب مدار گرم کننده را به رادیاتور
  هدایت میکند . 
  برد کنترل الکترونیک : وظیفه ی برد کنترل دریافت پیام 
  ارسالی از سنسور فشار وپتانسیومتر واکوستات وارسال
  فرمانهای لازم برای عملکرد به موقع شیر کنترل گاز و شیر 
  سه راهی موتوری وپمپ مدار گرم کننده است . برد های 
  الکترونیکی به دو دسته تقسیم میشوند : 
  الف : برد کنترل جرقه زن : در داخل جعبه ی محفظه ی برد 
  قرار گرفته و بر روی برد اصلی کنترل شوفاژ مونتاژ می گردد 
  و وظیفه ی آن عمل جرقه زنی وهمچنین کنترل شعله می باشد 
  برد به یک ترانس جرقه زن ولتاژ بالا که بر روی براکت تحتانی 
  پشتی قرار گرفته برای دادن عمل جرقه زنی 
  متصل میگردد . 
  ب: برد کنترل اصلی : برد کنترل اصلی شوفاژ در پشت صفحه 
  ی کنترل ودر داخل محفظه ای که به همین منظور طراحی
  شده ( جعبه ی محفظه ی برد ) قرار میگیرد این برد کنترل 
  با همه ی قطعات الکترونیکی والکتریکی شوفاژ برای کنترل 
  شوفاژ برای کنترل عملکرد های مختلف دستگاه در ارتباط است .
   
  کلید ایمنی حدالقل فشار آب : برروی سمت راست بدنه ی
  پمپ قرار داده شده است و یک وسیله ی کنترل و ایمنی
  برای وجود اب در سیستم مدار گرمایش شوفاژ می باشد
  که در صورت وجود نشتی در سیستم و یا پر نشدن سیستم
  مدار گرمایش به اندازه ی کافی و عدم وجود فشار مناسب
  برای عملکرد شوفاژ دستگاه را قفل نماید و اجازه ی عملکرد 
  به اجزای شوفاژ را نمی دهد اگر فشار آب بیش از 45% صدم 
  بار گردد کلید وصل و اگر کمتر گردد کلید قطع میگردد . 
  سنسور حرارتی ( کنترل دما ) : در مدار گرمایش بر روی خروجی
  مبدل حرارتی ودر روی مبدل حرارتی ودر مدار آبگرم مصرفی 
  وبر روی لوله خروجی آبگرم مصرفی قرار دارد وظیفه ی 
  سنسور فشار : از این وسیله به منظور تشخیص زمان
  بهره برداری از آبگرم م مصرفی استفاده میشود . --- 
  تغییر فشار در دو طرف دیافراگم 
  پتانسیومتر ( اکوستات ) : برای تنظیم وکنترل درجه ی حرارت 
  آب در مدار گرم کننده از اکوستات استفاده میشود . 
  کلید ایمنی حرارت ( کلید حرارتی محدود کننده ی دما ) : کلید 
  ایمنی حرارتی در بخش فوقانی مبدل پره لوله ی دستگاه نصب 
  گردیده است در صورتی که درجه ی حرارت آب 
  مدار گرم کننده به هر دلیل از 110 درجه ی سانتیگراد بیشتر
  شود این کلید فعال میشود وبا قطع جریان اصلی گاز دستگاه
  را خاموش مینماید لازم به ذکر است که در این حالت با گذشت
  حدالقل 15 دقیقه میتوان دستگاه را روشن کرد 
  مبدل حرارتی شوفاژ دیواری : در کلیه ی مدل ها ی آبگرم 
  مدارگرم کننده توسط مبدل حرارتی اولیه مسی با پوشش 
  رنگ آلومینیوم / سیلیکون از نوع پره – لوله تامین می شود 
  در پکیچ دیواری از مبدل حرارتی ثانویه مسی از نوع پوسته
  و لوله استفاده میشود. 
  پمپ جریان مدار گرم کننده : وظیفه ی پمپ به گردش در آوردن
  آب در مدار گرم کننده است یعنی کار این پمپ فرستادن آب
  از دستگاه مولد گرما به رادیاتور واتصالات آنها است - 
  ودر قسمت برگشت مدار گرمایش قرار دارد . وضعیت 
  پمپ در حالت زمستانی روشن است به طوری که در این
  وضعیت وظیفه ی گردش آب در داخل گرمایش را بر عهده دارد 
  ... وضعیت پمپ در حالت تابستانی به صورت خودکار می باشد .
  جنس بدنه پمپ سیر کولاتور از جنس مواد کامپوزیت می باشد . 

  مخزن انبساط : وظیفه ی مخزن انبساط خنثی کردن تغییر 
  حجم وفشار افزایش یافته آب بر اثر حرارت در مدار گرمایش
  می باشد . مورد استفاده در این شوفاژ ها 8 لیتر و برای یک 
  سیستم که حجم آبگیری آن حدود 100 لیتر است 
  مناسب می باشد . مخزن انبساط پکیچ شوفاژ دیواری
  از نوع بسته ی دیافراگمی می باشد . 

  بوتان

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در يکشنبه 24 مرداد 1395 ساعت 7:51 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 30 بازدید
 • []

 • ✅ بویلر یا دیگ بخار(به انگلیسی: Boiler) دیگ‌بخار تشکیل شده از یک مخزن بسته
   که در آن بخار آب جهت استفاده در خارج از آن توسط گرمای ناشی از احتراق سوخت تولید می‌شود.
   داخل دیگ بخار شامل دو بخش طرف آتش و طرف آب است. سطح گرمایی دیگ بخار 
  به مجموع کلیه سطوح در طرف آتش دیگ بخار اطلاق می‌شود. تمام بخش‌های داخلی 
  و تحت فشار یک دیگ بخار از آلیاژهای آهنی ساخته می‌شوند. دیگ‌های بخار از نظر نوع جنس
   به دو دسته چدنی و فولادی تقسیم‌بندی می‌شوند. 
  دیگ بخار چدنی برای تولید بخار کم فشار ساخته می‌شود. اکثر دیگ‌های بخار از نوع فولادی می باشند.
   
  ✅ بویلرها بر حسب تعداد مسیری که گازهای ناشی از احتراق طی می‌کند تا وارد دودکش شوند
   را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
   
  - تک پاس: نسل اول بویلرهای ذغال سنگ سوز لوکوموتیوهای بخار از این نوع بوده‌اند که در
   آنها گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را یک بار طی می‌کند و بعد وارد دودکش می‌شود.
   این نوع از بویلرها دیگر ساخته نمی‌شوند.
   
  - دو پاس: (برای تولید آب‌گرم) گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را دو بار طی می‌کند
   و بعد وارد دودکش می‌شود.
   
  کوره برگشتی: گازهاق مسیر کوره را دوبار طی می‌کند و سپسس به پاس لوله‌ها منتقل شده
   و به سمت دودکش حرکت می‌کند. راندمان بویلرهای کوره برگشتی از بویلرهای دو پاس بیشتر است.
   
  - سه پاس: (برای تولید آب‌گرم و بخار) گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را
   سه بار طی می‌کند و بعد وارد دودکش می‌شود.
   
  - چهار پاس: دیگ‌های ۴ پاس صرفاً برای تولید بخار در تناژ بالا تولید می‌شود. 
  گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را چهار بار طی می‌کند و بعد وارد دودکش می‌شود.
   
  آموزش بویلر (دیگ بخار) 
  ✅ بویلر یا دیگ بخار(به انگلیسی: Boiler) دیگ‌بخار عبارت است از یک مخزن بسته که در آن بخار 
  آب جهت استفاده در خارج از آن توسط گرمای ناشی از احتراق سوخت تولید می‌شود. داخل
   دیگ بخار شامل دو بخش طرف آتش و طرف آب است. سطح گرمایی دیگ بخار به مجموع کلیه 
  سطوح در طرف آتش دیگ بخار اطلاق می‌شود. تمام بخش‌های داخلی و تحت فشار یک دیگ بخار
   از آلیاژهای آهنی ساخته می‌شوند. دیگ‌های بخار از نظر نوع جنس به دو دسته چدنی و فولادی
   تقسیم‌بندی می‌شوند. دیگ بخار چدنی برای تولید بخار کم فشار ساخته می‌شود.
   اکثر دیگ‌های بخار از نوع فولادی می باشند.
   
  ✅ بویلرها بر حسب تعداد مسیری که گازهای ناشی از احتراق طی می‌کند تا وارد
   دودکش شوند را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
   
  - تک پاس: نسل اول بویلرهای ذغال سنگ سوز لوکوموتیوهای بخار از این نوع بوده‌اند
  که در آنها گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را یک بار طی می‌کند و بعد وارد دودکش می‌شود
  . این نوع از بویلرها دیگر ساخته نمی‌شوند.
   
  - دو پاس: (برای تولید آب‌گرم) گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را دو بار طی می‌کند و بعد وارد دودکش می‌شود. 
  کوره برگشتی: گازهای ناشی از احتراق مسیر کوره را دوبار طی می‌کند
   و سپسس به پاس لوله‌ها منتقل شده و به سمت دودکش حرکت می‌کند. 
  راندمان بویلرهای کوره برگشتی از بویلرهای دو پاس بیشتر است.
   
  - سه پاس: (برای تولید آب‌گرم و بخار) گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را 
  سه بار طی می‌کند و بعد وارد دودکش می‌شود.
   
  - چهار پاس: دیگ‌های ۴ پاس صرفاً برای تولید بخار در تناژ بالا تولید می‌شود
  . گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را چهار بار طی می‌کند و بعد وارد می شود.
  بوتان
  برچسب‌ها:
  نوشته شده در سه شنبه 19 مرداد 1395 ساعت 8:07 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 27 بازدید
 • []

 •  

  فروشگاه ملکی از سال 1370 تا به اکنون در بخش تاسیسات فعال بوده و اکنون مفتخر به این است که دارای نمایندگی توزیع ، فروش و خدمات بیش از 10 شرکت مختلف است که برخی از این شرکت ها مثال بوتان ، ایران رادیاتور ، ایساتیس ، لورچ و ... را در بخش پکیج ، رادیاتور و آبگرمکن و در بخش کولر گازی ، چیلر و هواساز مثال : تراست ، اجنرال ، آکایی و ... را می توان نام برد .

  این فروشگاه اکنون در نظر دارد که از طریق این پایگاه اینترنتی نیز اقدام به خدمت رسانی مثال : فروش ، خدمات ، اطلاع رسانی و ... را برای مشتریان و همکاران گرامی انجام دهد .

  بوتان

  آدرس : تهران – خ پیروزی – بلوار ابوذر پل پنجم پ 346

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 14:33 توسط : نوین مارکتینگ | دسته : | 33 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | تور کربلا | گیت کنترل تردد | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | تور نجف | آگهی استخدام | طلایاب | دستگاه فلزیاب | تور اربعین | منزل مبله شیراز | لباس هندی | محمد دبیری | فلزیاب | ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | دکوراسیون داخلی اصفهان | گروه تلگرام وکلا | تور کویر | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
  X
  تبليغات